Home > Book Review, Educational Leadership > Institut Aminuddin Baki: Melangkah ke Hadapan

Institut Aminuddin Baki: Melangkah ke Hadapan

December 28, 2008 Leave a comment Go to comments

cover

Buku Institut Aminuddin Baki: Melangkah ke Hadapan (2008) adalah huraian inisiatif menterjemahkan Kerangka Latihan dan Pembangunan Berasaskan Pertumbuhan (Growth Oriented Training and Development Framework – GOTD) ke dalam bentuk operasional.

GOTD merupakan idea konseptual Dr. Khair Mohamad Yusof yang dicetuskan dan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pada akhir tahun 2005 iaitu selepas beberapa bulan beliau menjawat jawatan Pengarah Institut Aminuddin Baki (IAB). Konsep GOTD telah dibukukan dengan tajuk Latihan Berorientasikan Pertumbuhan Untuk Pemimpin Pendidikan (2007).

Kami bersependapat bahawa idea-idea pelaksanaan itu perlu dikongsikan dan didokumentasikan dalam perspektif menyeluruh model pembangunan pemimpin sekolah. Kami juga berharap pelaksanaan idea-idea pokok dalam buku ini dapat menangani tiga isu utama yang sering diajukan oleh stakeholders IAB. Pertama, kursus-kursus IAB tidak lagi relevan dan tidak memenuhi keperluan pelanggan. Kedua, cycle of training seseorang pemimpin sekolah yang terlalu lama sehingga ada yang melangkaui lebih sepuluh tahun. Dan ketiga, dakwaan andaian yang menyatakan bahawa latihan IAB hanya berkesan sekiranya dikendalikan oleh mereka yang berpengalaman sebagai pengetua atau guru besar.

Buku ini merumuskan agenda Institut Aminudin Baki: Melangkah Ke Hadapan berdasarkan lapan tindakan berikut :

  1. Menjalankan Kajian Keperluan Latihan & Pembangunan Berasaskan Kompetensi untuk Pemimpin Sekolah.
  2. Menilai semula program IAB sedia ada dan mereka bentuk program-program baru berdasarkan School Leadership Competency (SLC).
  3. Membangunkan Instrumen Profil Pemimpin untuk tujuan latihan dan pembangunan profesional pemimpin sekolah.
  4. Membangunkan dan memantapkan metodologi Latihan & Pembangunan.
  5. Meneroka dan membangunkan model pembangunan organisasi.
  6. Membangunkan mekanisme sokongan profesional kepada pemimpin sekolah.
  7. Membina kerangka latihan dan pembangunan untuk menghasilkan master trainer dalam bidang kepimpinan dan pengurusan pendidikan.
  8. Merangka strategi tindakan ke arah menjadikan IAB sebagai Certification Body of Professional Trainer in Educational Leadership and Management.

Untuk mendapatkan huraian lengkap buku berkenaan, anda boleh muat-turun naskah e-book daripada pautan berikut Institut Aminuddin Baki: Melangkah ke Hadapan (2008).

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: